Autokaupan kauppasopimusehdot

1. Ostajan yhteys- ja luottotiedot

Myyjällä on oikeus tarkistaa ostajan henkilötiedot. Luottosuhteita perustettaessa myyjä saa hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla. Ostajan tulee ilmoittaa välittömästi myyjälle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista.

Myyjällä on oikeus ja velvollisuus tunnistaa ja ilmoittaa ostaja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/08) tarkoitetulla tavalla.

Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (Politically Exposed Person eli PEP) pidetään edellä mainitun lain 20 § tarkoitettua henkilöä tai tällaiseen henkilöön läheisessä suhteessa toimivaa henkilöä, joka toimii tai on viimeisten 12 kuukauden aikana toiminut merkittävässä tehtävässä toisessa valtiossa.

2. Kaupan kohde

Ajoneuvo toimitetaan myyjän kauppasopimushetkellä esittämän markkinointiaineiston mukaisena, ellei muuta ole sovittu.

Ajoneuvon polttoaineen kulutus on ilmoitettu EU-normin (1999/100/EY) mukaisesti. Käytännön ajotilanteessa kulutus riippuu muun muassa ajoneuvon varustelusta, ajotavasta sekä ajo-olosuhteista ja poikkeaa todennäköisesti ilmoitetusta EU- kulutuksesta.

3. Luovutusajankohta ja myyjän viivästys

Ajoneuvo luovutetaan sovittuna aikana. Ellei luovutusaikaa ole sovittu, luovutuksen tulee tapahtua kolmen (3) kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Milloin ajoneuvon luovuttaminen viivästyy myyjän syystä, ostaja saa purkaa kaupan, ellei ajoneuvoa luovuteta osapuolten sopiman lisäajan kuluessa. Ostaja saa purkaa kaupan kuitenkin heti, jos myyjän viivästyksellä on ostajalle olennainen merkitys. Ostaja saa vaatia myös vahingonkorvausta.

Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa, jos sille on olemassa ylivoimainen este (force majeure). Jos este lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa vaatia, että myyjä luovuttaa ajoneuvon. Ostajan tulee esittää myyjälle vaatimuksensa kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hän sai tietää esteen lakkaamisesta.

4. Ajoneuvon vastaanottamisajankohta

Ostaja on velvollinen vastaanottamaan ajoneuvon sovittuna aikana, tai jos aikaa ei ole sovittu, silloin kun myyjän sopimusehtojen 3. kohdan mukaisesti viimeistään pitäisi luovuttaa ajoneuvo. Ajoneuvon luovutus tapahtuu myyjän luona, ellei muuta sovita. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus, jos ostaja ei vastaanota ajoneuvoa kahden (2) viikon lisäajassa.

5.

Jos ostaja ilman lakiin perustuvaa syytä purkaa sopimuksen ennen kuin ajoneuvo on luovutettu hänen hallintaansa tai jos myyjä sopimusehtojen 4. kohdan mukaisesti vapautuu sitoumuksesta, myyjä saa periä vahingonkorvauksena kymmenen (10) prosenttia sopimuksen mukaisesta ajoneuvon kokonaishinnasta, kun kokonaishinta on enintään 4.200 euroa. Tämän ylimenevästä kokonaiskauppahinnan osasta vahingonkorvaus on kolme (3) prosenttia.
Vahingonkorvausta voidaan kuitenkin sovitella, jos sopimuksen purkaminen johtuu maksuvaikeuksista, joihin ostaja on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään. Ostajan on esitettävä selvitys suoritusesteestä.

6. Ajoneuvon luovutuspaikka

Ajoneuvon luovutus tapahtuu myyjän luona, ellei muuta sovita.

7. Ajoneuvon hinnan määräytyminen ja hinnanmuutokset

Ajoneuvon kokonaishinta koostuu kauppahinnasta ja autoverosta.

a. Autoveron määräytyminen

Myyjä ilmoittaa ostajalle ajoneuvon tilauksen yhteydessä arvion ajoneuvosta perittävästä autoverosta. Jos kaupan kohteena olevan ajoneuvon autovero muuttuu tilauksen tekemisen jälkeen ennen ajoneuvon rekisteröintiä, muuttuu ostajalta perittävän autoveron määrä veronmuutosta vastaavalla määrällä. Myyjä ilmoittaa ostajalle autoveron tarkan määrän ennen ajoneuvon luovutusta.

b. Autoverolain muutoksen vaikutus

Jos autoverolakiin (1482/94) tehdään tilauksen tekemisen jälkeen ennen ajoneuvon sopimuksenmukaista luovutusaikaa tilatun ajoneuvon autoveroon vaikuttava muutos, muuttuu ostajalta perittävän autoveron määrä veronmuutosta vastaavalla määrällä.

Myyjä ilmoittaa välittömästi ostajalle autoverolain muutoksesta ja sen vaikutuksesta ajoneuvon autoveron määrään.

c. Kauppahinnan muuttaminen

Ajoneuvon kauppahinta nousee tai laskee sopimukseen merkitystä kauppahinnasta, jos suomalainen tai ulkomainen viranomainen tekee tilauksen jälkeen ennen sopimuksenmukaista luovutusaikaa tilatun ajoneuvon hintaan vaikuttavia veroja, tulleja ja muita veroluontoisia maksuja koskevan päätöksen tai jos valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia, ja ajoneuvon maahantuoja näistä syistä muuttaa kaupan kohdetta vastaavan ajoneuvon ohjehintaa.

Hinnanmuutoksen määrä on maahantuojan uuden ja vanhan ohjehinnan euromääräinen ero autoverotuksen piiriin kuuluvine varusteineen.

Myyjä ilmoittaa välittömästi ostajalle maahantuojan tekemästä ohjehinnan muutoksesta ja sen vaikutuksesta ajoneuvon kauppahintaan.

Jos ajoneuvon kokonaishinta nousee edellä kohdissa b) tai c) mainituista syistä vähintään neljä (4) prosenttia, ostaja saa purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä myyjälle yhden (1) viikon kuluessa saatuaan tietää myyjän korotusilmoituksesta.

8. Maksujärjestelyt

a) Kauppahinta
Ostaja maksaa kauppahinnan käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei muuta sovita. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin käteisellä maksettavaksi sovittu kauppahinta tai sen osa on maksettu. Myyjä saa periä osan kauppahinnasta jo ennen ajoneuvon luovuttamista, jos etumaksusta on sovittu.

Jos kauppahintaa ei makseta käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä tai muuna osapuolten sopimana aikana vaan ajoneuvosta solmitaan osamaksukauppa, noudatetaan myöhemmin solmittavan osamaksusopimuksen ehtoja siltä osin kuin ne poikkeavat tästä sopimuksesta.

Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain (633/82) mukaisesti.

Sopimuksessa mainittu kauppahinta sisältää arvonlisäveron. Käteisellä maksettavaksi sovitun kauppahinnan tai sen osan maksusta laaditaan erillinen kuitti.

b) autovero

Ostaja on velvollinen maksamaan ajoneuvon autoveron kauppahinnan maksamisen yhteydessä erillisenä yksilöitynä maksusuorituksena. Autoveroon ei sisälly arvonlisäveroa.

Edellä kohdassa 6 a. tarkoitetut ostajan maksuvelvoitteet koskevat myös autoveron maksamista.

c) verovelvollisuuden siirtäminen

Ajoneuvon maahantuoja ja ostaja voivat sopia, että autoveron maksamisesta veronkantajalle vastaa ostaja. Verovelvollisuuden siirrosta on sovittava kirjallisesti noudattaen autoverolain 4 §:n säännöksiä.

9. Ajoneuvon huolto- ja käyttöohjeet sekä takuu

Myyjä antaa ostajalle ajoneuvon luovutuksen yhteydessä kirjalliset huolto- ja käyttöohjeet.

Myyjän ajoneuvolle antama takuu on annettava ostajalle kirjallisesti tai sähköisesti siten, että tietoja ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät ostajan ulottuvilla.

Takuusta pitää ilmetä takuun sisältö, sekä se, että ostajalla on lain mukaiset oikeudet ja että takuulla ei rajoiteta näitä oikeuksia, takuun antaja, takuun voimassaoloaika ja –alue sekä muut takuuseen perustuvien vaatimusten esittämisen kannalta tarpeelliset tiedot.

10. Ostajan oikeudet virhetilanteessa ja reklamaatiossa

Jos luovutetussa ajoneuvossa ilmenee virhe, ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti korjata virhe, jos tämä voi tapahtua kohtuullisessa ajassa ja siten, että ostajalle ei aiheudu korjaamisesta kustannuksia tai olennaista haittaa. Jollei tämä ole mahdollista, ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai virheetöntä ajoneuvoa. Jos virhe ei ole vähäinen, ostaja saa purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta.

Jos virhe ilmenee kuuden (6) kuukauden kuluessa ajoneuvon luovutuksesta, virheen oletetaan olleen ajoneuvossa jo luovutushetkellä. Olettamaa ei sovelleta, jos myyjä osoittaa, että virhe on syntynyt vasta luovutuksen jälkeen tai jos olettama on virheen tai tavaran luonteen vastainen. Ostajan pitää ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Ostajan pitää toimia niin, etteivät vahingot aiheettomasti lisäänny.

Virheilmoitus voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut ajoneuvon jälleenmyyntiä varten taikka joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun taikka sitoutunut muutoin vastaamaan ajoneuvon ominaisuuksista.

Takuu tai myyjän antama sitoumus ei rajoita ostajan lakiin perustuvaa oikeutta vedota kaupan kohteessa olevaan virheeseen.

11. Katsastus ja rekisteröinti

Ajoneuvo luovutetaan ostajalle rekisteröitynä, ellei muuta sovita. Myyjä suorittaa ajoneuvon rekisteröinnin ostajan puolesta ja kustannuksella, ellei muuta sovita.

Uuden rekisteröimättömän ajoneuvon muutoskatsastuksen suorittaa myyjä ostajan kustannuksella ennen ajoneuvon luovutusta, ellei muuta sovita.

Mikäli ajoneuvoa käyttää säännöllisesti ostajan taloudessa asuvien henkilöiden lisäksi joku muu, ostajan pitää huolehtia, että myös tällainen käyttäjä merkitään ajoneuvorekisteriin haltijaksi. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tällaisesta käyttäjästä myös vakuutusyhtiölle.

12. Vakuuttaminen

Ostaja on velvollinen hankkimaan ajoneuvoon pakollisen liikennevakuutuksen ja kaupan ehtoihin kuuluvat muut vakuutukset. Myyjä ja ostaja voivat sopia, että edellä mainittujen vakuutusten hankkimisesta huolehtii myyjä ostajan kustannuksella.

13. Vastuu veroista ja maksuista

Myyjä vastaa siitä, että kaikki kaupan kohteena olevaa, Suomessa ajoneuvorekisterissä jo olevaa ajoneuvoa ja sen käyttöä koskevat verot ja maksut on maksettu luovutushetkeen saakka. Ostaja vastaa kaikista ajoneuvoon ja sen käyttöön liittyvistä veroista ja maksuista sen jälkeen, kun ajoneuvo on hänelle luovutettu.

Jos ostajalla on oman ilmoituksensa mukaan oikeus saada autoveronpalautusta ja myyjä tämän johdosta jättää perimättä arvioidun autoveron osuuden ajoneuvon kokonaishinnasta, ostaja sitoutuu välittömästi maksamaan myyjälle autoveron osuuden sovittuine korkoineen, jos autoveroa ei palauteta myyjälle.

14. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn ostajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli neuvotteluilla ja em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa tuomioistuimessa.