Volkswagen autojen verkkokaupan sopimusehdot

1. Yleistä

1.1 Nämä sopimusehdot sisältävät VV-Auto Group Oy:n (jäljempänä "VV-Auto") ylläpitämän ja VV-Auton valtuuttamien Volkswagen jälleenmyyjien (jäljempänä "Palveluntarjoaja") asiakkailleen tarjoaman verkkokauppapalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot.

1.2 Ostaessaan tuotteita Palvelusta ja käyttäessään Palvelua Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.
1.3 Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen ja täysivaltainen henkilö, jonka kotipaikka on Suomessa.
1.4 Palvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta.
1.5 Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

2. Henkilötiedot ja niiden käyttö

2.1 Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttöä koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Palveluntarjoajan verkkosivuilla. Asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn rekisteriselosteesta ilmenevällä tavalla.
2.2 Asiakkaalla on oikeus rekisteriselosteesta ilmenevällä tavalla tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, muuttaa niitä tai poistaa tietoja rekisteristä. Asiakas voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan lähettämällä rekisteriselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle kirjallisen pyynnön postitse.

3. Tuotteet, tilaaminen ja toimitus

3.1 Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa. Tehty tilaus sitoo Asiakasta. Mikäli tuotteen osto rahoitetaan osamaksulla, Asiakkaan luottokelpoisuus tarkistetaan ennen tilauksen vahvistamista. Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen kauppasopimus on osapuolia sitova.
3.2 Tehtyihin tilauksiin sovelletaan Autokaupan kauppasopimusehtoja.
3.3 Kunkin tuotteen tiedot ja suositusvähittäishinta ilmoitetaan Palvelun tuotesivuilla. Tuotteen lopullisen kokonaishinnan määrittää Palveluntarjoaja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Jos Palvelussa on ilmeinen hintavirhe, Palveluntarjoaja ei ole velvollinen myymään tuotetta ilmoitetulla hinnalla.
3.4 Palvelun tuotesivuilla ilmoitetaan mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset. VV-Auto ja Palveluntarjoaja eivät takaa, että kaikkia tuotteita on saatavilla.
3.5 Tuotteet toimitetaan Asiakkaalle Palveluntarjoajan toimipisteessä tämän aukioloaikana.

4. Maksutavat

Asiakas maksaa tilaamansa tuotteen toimitushetkellä Palvelussa tarkemmin mainituilla yleisimmin käytössä olevilla pankki- ja luottokorteilla, verkkopankissa tai osamaksulla, johon on saatu hyväksytty luottopäätös.

5. Tilauksen peruuttaminen ja palautusoikeus

5.1 Asiakas ei voi peruuttaa tehtyä tilausta Palvelussa. Halutessaan peruuttaa kaupan Asiakkaan tulee menetellä seuraavassa kohdassa 5.2 kuvatulla tavalla.
5.2 Asiakas voi peruuttaa tekemänsä tilauksen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottohetkestä, kuitenkin niin, että jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, Asiakas voi tehdä peruuttamisilmoituksen vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Peruuttamisilmoitus on lähetettävä sähköpostilla Palveluntarjoajalle samaan sähköpostiosoitteeseen, josta tilausvahvistus on lähetetty. Peruutusilmoituksessa pitää mainita Asiakkaan etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja tuotteen merkki, malli ja rekisterinumero.

Tuote on palautettava Asiakkaan omalla kustannuksella neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa peruutusilmoituksen tekopäivästä Palveluntarjoajalle.

Palautushetkellä tuotteella on ajettu enintään tuhat (1.000) kilometriä. Jos tuotteella on ajettu enemmän, Asiakas vastaa palautettavan tuotteen arvon alentumisesta. Palautettavan tuotteen tulee olla kaikilta osin samassa kunnossa kuin se oli Asiakkaalle luovutettaessa. Mukana tulee olla kaikki tuotteeseen kauppasopimuksen mukaan kuuluvat vakiovarusteet sekä lisävarusteet. Asiakas vastaa tuotteen mahdollisista kunnostus-, pesu- ym. puhdistuskustannuksista.

Palveluntarjoaja palauttaa tuotteen kauppahinnan. Mikäli tuotteessa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoittajalle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko ja perustamiskulut).
Palautettavasta summasta vähennetään myös edellä mainittu tuotteen arvonalennus, tuotteesta puuttuvien varusteiden arvo ja tuotteen kunnostamis-, pesu- ja puhdistuskustannukset.
Palveluntarjoaja maksaa palautettavan summan Asiakkaalle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä tuotteen palautuspäivästä alkaen. Palveluntarjoaja tekee palautuksen sillä maksutavalla, jota Asiakas käytti tuotetta maksaessaan.

6. Vastuunrajoitus

6.1 VV-Auto tai Palveluntarjoaja eivät vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle Palvelun käytön yhteydessä tai sen johdosta, ettei Palvelu ole käytettävissä.
6.2 Näillä ehdoilla ei rajoiteta VV-Auton tai Palveluntarjoajan vastuuta huolimattomuudesta aiheutuvista henkilövahingoista eikä sellaista vastuuta, jota ei soveltuvan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla voida sulkea pois tai rajoittaa.

7. Muut ehdot

7.1 VV-Auto ja Palveluntarjoaja ei anna mitään vakuutusta Palvelun virheettömyydestä, kattavuudesta tai ajantasaisuudesta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan eivätkä VV-Auto ja Palveluntarjoaja anna vakuutusta siitä, että Palvelun toiminnassa ei ilmene keskeytyksiä tai virheitä taikka että sen käyttö olisi turvallista.
7.2 Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.
7.3 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat VV-Autolle, Palveluntarjoajalle ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman VV-Auton lupaa on kielletty muuhun kuin Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.
7.4 VV-Autolla ja/tai Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelun kotisivuilta. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa sekä tallentaa kuhunkin tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.
7.5 Palvelun osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita. VV-Auto ja/tai Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö tai muu hyödyntäminen luo sopimussuhteen Asiakkaan ja tällaisen kolmannen osapuolen välille, ei Asiakkaan ja VV-Auton ja/tai Palveluntarjoajan välille.
7.6 Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakas on vastuussa salasanan salassapidosta.
7.7 Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysimääräisesti näiden sopimusehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta VV-Autolle, Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. VV-autolla ja Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä tilausten tekeminen.
7.8 Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn ostajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli neuvotteluilla ja em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa tuomioistuimessa.